Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti POČÍTAČE KM – Karel Modr

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále jen „VOPSP“) je úprava právních vztahů mezi obchodní společností Počítače km – Karel Modr IČ:09039881, se sídlem Dobrovského 319 Kolín 2 zapsána v živnostenském rejstříku (dále jen „Počítače km – Karel Modr“), jako zhotovitelem zakázky a objednatelem zakázky (dále jen „Zákazník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností Počítače km – Karel Modr a Zákazníkem.

Tyto VOPSP se vztahují na veškeré smlouvy o dílo a další smluvní vztahy uskutečněné mezi společností Počítače km – Karel Modr a Zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto VOPSP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody Počítače km – Karel Modr a Zákazníka. Ústní prohlášení učiněná vůči Zákazníkům zaměstnanci Počítače km – Karel Modr tuto společnost nezavazují.

Tyto VOPSP jsou pro Zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Počítače km – Karel Modr, tedy od okamžiku, kdy je mezi Počítače km – Karel Modr a Zákazníkem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou. Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi Počítače km – Karel Modr a Zákazníkem musí být činěny písemně, včetně veškerých změn či dodatků.

Zákazník přijímá a uznává následující VOPSP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na výpočetní technice (předmět Zakázky). Tyto VOPSP jsou uveřejněny na internetové adrese Počítače km – Karel Modr www.pocitacekm.cz, dále vyvěšeny a k dispozici v příjmu oprav provozovny Počítače km – Karel Modr a Zákazník se s nimi před uzavřením smlouvy o dílo s Počítače km – Karel Modr seznámil a souhlasí s nimi.

Základní informace o společnosti Počítače km – Karel Modr:

Identifikační číslo: 09039881 zapsaní: v živnostenském rejstříku

telefonický kontakt: 776338750 e-mailový kontakt: karel.modr@pocitacekm.cz

I. Zakázka

1. Smlouva o dílo (dále jen „Zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy Zákazník podepíše servisní list, servisní protokol nebo obdobný dokument (dále jen „servisní list“), který odkazuje na tyto VOPSP, vyvěšené a k dispozici v provozovně Počítače km – Karel Modr a na webových stránkách www.pocitacekm.cz. Dílem se rozumí oprava nebo úprava věci dle ustanovení § 2587 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. V servisním listu je nutné uvést popis zařízení, rozsah prací, udávané závady, případně také požadovaný termín jejich dokončení a ostatní důležité informace. Při výměně dílů Počítače km – Karel Modr staré komponenty ekologicky likviduje – pokud si zákazník přeje staré komponenty ponechat, pak musí informovat technika při vyplňování servisního listu, kam technik tuto informaci zapíše.

3. V případech, které nesnesou odkladu, lze Zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i změnit i elektronickou formou – e-mailem, a to za podmínky, že e-mailová adresa Zákazníka byla na Zakázce uvedena, přičemž písemná komunikace musí mezi Počítače km – Karel Modr a Zákazníkem probíhat na e-mailových adresách, uvedených v Zakázce a z firemních e-mailových adres Počítače km – Karel Modr

4. Počítače km – Karel Modr má právo v případě potřeby provedením opravy pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.

5. Počítače km – Karel Modr se zavazuje v rámci provádění Zakázky poskytnout potřebnou součinnost Zákazníkovi, Zákazníkem pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny, při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na předmětu Zakázky. Za potřebnou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k předmětu Zakázky, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti předmětu Zakázky a s tím související komunikace s pojišťovnou, vše v nezbytné míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Bez výslovného zmocnění není Počítače km – Karel Modr oprávněna ani povinna činit jménem Zákazníka nebo vlastníka provozovatele předmětu zakázky jakákoliv právní jednání v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení Zakázky, bez ohledu na to zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu či nikoliv.

II. Cenové údaje na zakázce, rozšíření zakázky, rozpočet  nákladů na opravu a údržbu

1. Cenové údaje v Zakázce jsou stanoveny jako orientační a předběžné s tím, že Zákazník si je vědom, že skutečná cena je odvislá od rozsahu provedené opravy nebo servisní práce. Zákazník je výslovně srozuměn s tím, že při převzetí Zakázky vznikají Počítače km – Karel Modr náklady spojené s diagnostikou vad na Zakázce a je také výslovně srozuměn s tím, že v případě odmítnutí dalších servisních prací na předmětu Zakázky je nutné uhradit náklady na diagnostiku vad. V případě, že Zákazník vysloví souhlas s prováděním dalších servisních prací na Zakázce, náklady Počítače km – Karel Modr za diagnostiku vad se započítávají na náklady dalších servisních prací. Počítače km – Karel Modr může po zákazníkovi požadovat uhrazení nákladů na diagnostiku vad již při převzetí zakázky.

2. Provedení prací nad rámec sjednané Zakázky nevyžaduje předchozí souhlas Zákazníka, ledaže se při podpisu servisního listu domluvili Zákazník a Počítače km – Karel Modr jinak.

3. Počítače km – Karel Modr je oprávněna překročit sjednanou cenu bez souhlasu Zákazníka v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy.

4. Informace o rozšíření Zakázky nebo informace o zvýšení ceny je možno učinit i způsobem uvedeným v čl. I odst. 3 těchto VOPSP.

III. Termín dokončení zakázky

Počítače km – Karel Modr je povinna dodržet termín dokončení, který byl v Zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní Zakázce, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je Počítače km – Karel Modr povinna sdělit Zákazníkovi nový termín dokončení.

IV. Předání a převzetí zakázky

1. Předání předmětu Zakázky a jeho převzetí Zákazníkem se provádí v provozovně Počítače km – Karel Modr nebo prostřednictvím třetích stran (Česká pošta, PPL, DHL, DPD, kurýrní služba apod.) není-li dohodnuto jinak.

2. Zákazník je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho týdne od uplynutí doby, kdy Zakázka měla být provedená, a byla-li provedena později, do jednoho týdne od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci. Pokud Počítače km – Karel Modr neprokáže jinak, činí výše těchto nákladů 200,- Kč plus DPH za každý den, kdy je Zákazník v prodlení s převzetím.

3. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s převzetím předmětu Zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu Zakázky na Zákazníka a to prvním dnem prodlení.

V. Vyúčtování zakázky

1. Cenu prací účtuje Počítače km – Karel Modr na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příjmu oprav a na internetových stránkách www.pocitacekm.cz. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.

2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve vyúčtování zakázky vykazují zvlášť.

3. Požaduje-li Zákazník doručení předmětu Zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a nebezpečí Zákazníka. Cena za dopravu je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění dopravy.

4. V případě, že Zákazník před provedením Zakázky platně odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně Počítače km – Karel Modr, je povinen zaplatit Počítače km – Karel Modr částku, která připadá na práce již vykonané a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle čl. I.5 těchto VOPSP a dále náklady na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování Zakázky (administrativní úkony). Náklady na administrativní úkony jsou zahrnuty v celkové ceně Zakázky a činí 20% této ceny.

5. Pokud servis zprostředkovává jednání s třetími stranami, například pojišťovnou, zavazuje se Zákazník uhradit všechny nedoplatky vůči servisu, které mohou vzniknout například krácením pojistného plnění, odečtením amortizace, spoluúčasti, neuznáním nebo neakceptováním postupu opravy, výše ceny atd. Tyto náklady musí zákazník neprodleně uhradit na základě předložené faktury. Pokud nebudou zákazníkem tyto závazky servisu řádně uhrazeny, je zákazník povinen zaplatit servisu úrok z prodlení, popř. náhradu škody, která takovým jednáním servisu vznikne.

VI. Platební podmínky

1. Cena Zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu Zakázky Zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad vystavený Počítače km – Karel Modr pozdější den splatnosti.

2. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny Zakázky Zákazník a Počítače km – Karel Modr sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,3 % z celkové ceny Zakázky za každý započatý den prodlení.

3. Počítače km – Karel Modr je oprávněna požadovat na Zákazníkovi složení přiměřené Zálohy na cenu Zakázky; pro případ nesložení vyžádané Zálohy má Počítače km – Karel Modr právo pozastavit provádění díla do doby připsání Zálohy na účet Počítače km – Karel Modr nebo do jejího zaplacení v pokladně Počítače km – Karel Modr. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením Zálohy se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

VII. Zadržovací právo

1. Počítače km – Karel Modr je oprávněna zadržet předmět Zakázky k zajištění své splatné pohledávky za Zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům Zákazníka.

2. V případě zadržení předmětu Zakázky Počítače km – Karel Modr písemně vyrozumí Zákazníka o zadržení předmětu Zakázky a jeho důvodech.

3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu Zakázky Zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude Počítače km – Karel Modr odsouhlasena. 4. Počítače km – Karel Modr má vůči Zákazníkovi právo na náhradu nákladů, jichž bylo pro trvající zachování podstaty předmětu Zakázky potřeba, jakož i nákladů vynaložených účelně a zvyšující užitečnost předmětu Zakázky nebo jeho hodnotu.

VIII. Záruka za provedenou práci

1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimozáručních oprav nebo servisních prací. Záruční opravy nových přístrojů se řídí obecně platnými právními předpisy o právech z vadného plnění koupě movité věci.

2. Záruční doba na provedenou práci je 3 měsíce a na poskytnuté komponenty 3 měsíce, pokud nevyplývá se záručních listů dodavatelů společnosti Počítače km – Karel Modr něco jiného. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu zakázky zákazníkem.

3. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje, stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím předmětu zakázky k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro používání přístroje a jeho údržbu výrobcem přístroje. Dále se záruka nevztahuje na mechanické poškození a znečištění, neodbornou instalaci, zacházení nebo používání v rozporu s návodem na obsluhu nebo záručním listem, nepovolený zásah do softwaru přístroje, provozování poškozeného zboží po zjištění závady, škody způsobené počítačovými viry, poškození přírodními živly nebo vyšší mocí, poškození zapojení do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě, provádění oprav nebo úprav na zboží neautorizovanými osobami či firmami a porušení, poškození nebo jiné znehodnocení nálepek, čárových kódů nebo ochranných pečetí.

4. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně označit při předání předmětu Zakázky, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky od Počítače km – Karel Modr bez vad a poškození. Nevytkne-li Zákazník při převzetí předmětu Zakázky vady a poškození, jež bylo možno při převzetí zjistit při přebírání předmětu Zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad nebo poškození Zakázky.

5. V ostatních případech vad, které se projeví až při následném používání předmětu Zakázky, po jeho převzetí Zákazníkem, musí Zákazník vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění společnosti Počítače km – Karel Modr s tím, že reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány.

6. Počítače km – Karel Modr důvodně reklamovanou vadu, podléhající záruce, odstraní na své náklady ve svém servisním středisku.

7. Pokud se nepodaří vadu odstranit, může Zákazník požadovat slevu z ceny Zakázky nebo od Zakázky odstoupit.

8. Na opravy provedené dle písemného požadavku Zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku Zákazníka se záruka neposkytuje a Zákazník nese riziko škody.

9. Záruku nelze uplatnit taktéž v následujících případech: • předmět Zakázky nebyl společnosti Počítače km – Karel Modr dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady, • vadné komponenty byly mezitím na pokyn Zákazníka jinou odbornou osobou nebo Zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny, • při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku Zákazníka jiné jím opatřené komponenty, • Závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u Počítače km – Karel Modr a společnost Počítače km – Karel Modr tak byla zbavena práva existenci reklamované vady ověřit sama nebo prostřednictví jiné jí určené osoby.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Počítače km – Karel Modr odpovídá za škodu způsobenou na předmětu Zakázky po dobu jejího provádění. Počítače km – Karel Modr však neodpovídá za škodu na předmětu Zakázky způsobenou třetími osobami a škodu způsobenou okolnostmi neovlivnitelnými společností Počítače km – Karel Modr.

2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu Zakázky (např. data uložená v počítačích) odpovídá Počítače km – Karel Modr pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v Zakázce. Zákazník je povinen si osobní data na přístroji před opravou zálohovat nebo o tuto zálohu požádat. Počítače km – Karel Modr není odpovědná za případnou ztrátu dat ze zařízení, které zákazník předává do servisu. Zákazník se musí před předáním předmětu Zakázky k opravě ujistit, že veškerá jeho data jsou zálohovaná. Bude-li technicky možné data zálohovat, lze toto provést za úplatu, avšak pouze na výslovnou písemnou žádost zákazníka.

3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky písemně uplatnit u společnosti Počítače km – Karel Modr případnou škodu na předmětu Zakázky, pokud za ni Počítače km – Karel Modr odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez poškození. V případě, kdy za škodu na předmětu Zakázky odpovídá Počítače km – Karel Modr, je povinna učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu Zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí Počítače km – Karel Modr Zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu Zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše aktuální hodnoty předmětu Zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí Počítače km – Karel Modr částku maximálně ve výši prodejní ceny obdobného typu předmětu Zakázky a obdobného stáří předmětu zakázky.

4. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody v rozsahu předvídatelném pro smluvní strany v době uzavírání Zakázky. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti Počítače km – Karel Modr nebo Zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny Zakázky, nebude-li písemnou dohodou výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku či jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé Počítače km – Karel Modr, Zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.

X. Výhrada vlastnictví

1. Všechny komponenty, výměnné díly a příslušenství použité při provádění Zakázky zůstávají ve vlastnictví Počítače km – Karel Modr až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtované příslušným daňovým dokladem.

2. Díly, které byly při provádění Zakázky nahrazeny novými komponenty, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví Počítače km – Karel Modr, nebylo-li písemně při převzetí Zakázky sjednáno jinak.

XI. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

1. Tyto VOPSP mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Počítače km – Karel Modr, s výjimkou případů, kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem Počítače km – Karel Modr jednat.

2. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi Počítače km – Karel Modr a Zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo, podléhajících těmto VOPSP a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla Počítače km – Karel Modr, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu. 2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOPSP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.

3. Zákazník svým podpisem na servisním listu potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Zákazník se svým podpisem na zakázkovém listu zavazuje provést úhradu ceny Zakázky, pokud třetí osoba, od níž případně odvozuje svoje oprávnění, nakládat s předmětem Zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.

5. Počítače km – Karel Modr je oprávněna tyto VOPSP kdykoliv změnit